Text

Våre tjenester

Text

Revisjon


Vi utfører revisjon av regnskaper for små og mellomstore bedrifter. Revisjonen utføres i samsvar med lov og med god revisjonsskikk. Til grunn for vår revisjon ligger en selvutviklet metodikk som dekker alle faser ved revisjonen. Det er nær kontakt mellom oppdragsutførende og oppdrags-ansvarlige revisorer, som i "team" bidrar til å sikre kvalitet på revisjonen.


Den norske Revisorforening gjennomfører kvalitetskontroll av sine medlemmer. Dette går ut på å kvalitetssikre at revisjon blir utført i henhold til loven og med god revisjonsskikk. Vi har positive tilbakemeldinger fra kvalitetskontrollen, som bekrefter vår standard om et faglig høyt nivå, og som kommer våre kunder til gode.


Text

Rådgivning


Vi bistår med rådgivning innen selskaps-, skatte- og avgiftsrett. For våre kunder inngår denne tjeneste som en integrerende del i den løpende revisjon. Vår kunnskap til kunders virksomhet gjør at vi på et tidlig tidspunkt kan fange opp områder som kan forbedres. Dette kan eksempelvis omfatte effektivisering av interne kontroll-rutiner, lønnsomhetsvurdering av alternative skatte- og avgiftsmessige tilpasninger.


I den utstrekning det ikke kommer i konflikt med vår uavhengighet, bistår vi med teknisk bistand i årsavslutning og årsoppgjør med utarbeidelse av ligningsoppgaver.

Vi påtar oss spesialoppdrag, bl.a. selskapsstiftelser, fusjon/fisjon, verdsettelse av bedrifter, omdannelser og generasjonsskifte.

Image
Text

Ferjemannsveien 10
7042 Trondheim

Image
Text
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon